Ningbo Tianhong Security Technology Co., Ltd.

PC material As2089 bilen Çehiýa aç-açan gozgalaňa garşy galkan

Gysga düşündiriş:

Ergonomiki dizaýn bilen tebigy obli burç tutawajy, agyr güýç, egin, tirsek, bilek bogunlaryny tebigy burçuň ygtybarly güýjünde saklamak üçin daşarky güýç, galkanyň agyr täsirini çalt çözüp biler. arka berkidiji plastinka iki eliň täsirini we titremesini netijeli azaldyp, iň oňat üçburç mehaniki goldaw ýüzügi galkan V görnüşli dizaýny emele getirip biler.Punch galkanynyň ähli taraplaryny netijeli zyýansyzlandyrmak ýokary hilli, gaty çydamly polikarbonatdan ýasalýar.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önümiň parametri

Çeh galkany öň tegelek tegelek görnüşli dizaýn bilen gurluşyny güýçlendirip biler.Bu gurluş, gorag ukybyny ýokarlandyryp we daşarky güýje täsir edende bikanun şikeslerden gaça durup biler.
Gurluşy: galkan we palet.Galkan iki gat (içki gatlak we daşarky gatlak) öz içine alýar. Içki gatlak tegelek galkan bolup, az aç-açan we garawullaryň we hukuk goraýjy edaralaryň işgärleriniň söweş hereketlerini netijeli gizläp biler.Daşarky gatlagyň ýokary aç-açanlygy, güýçli täsir garşylygy we üýtgeşik gurluşy bar.Goragçylaryň we hukuk goraýjy edaralaryň işgärleriniň şahsy howpsuzlygyny netijeli gorap bilýän giň we aşaky dar ýaý dizaýnyny kabul edýär.
Täze tehniki aýratynlyklar: Tebigy burçly tutma ergonomiki taýdan düzülendir.Daşarky güýç agyr zarba uranda, egniňiz, tirsegiňiz we bilek bogunlaryňyz howpsuz tebigy güýç burçunda saklanýar.Işjeň güýç ulanmasaňyzam, galkanyň arka tarapyndaky agyr zarbany derrew çözüp biler.Galkanyň arka tarapyndaky berkidiji plastinka iki eliň täsirini netijeli azaldyp biler.Tebigy obli burç tutawajynyň dizaýny we titreýän täze goşa tutawaç dizaýny, ýüz galkanynyň V şekilli dizaýnyny goldamak üçin iň oňat üçburç mehanikany emele getirýär.Bu dizaýn, ähli tarapdan täsirini netijeli çözüp biler.Bu galkan ýokary hilli, gaty çydamly polikarbonatdan ýasaldy.

ýimi

Spesifikasiýa

Önümiň ululygy 1600 * 570 * 3.0mm
Önümiň agramy 5,7 kg
Gorag meýdany 0.91 m2
Önümleriň ýeňil geçirilmegi 80% ýa-da has ýokary
Çydamlylyk 147 j kinetiki energiýa punksiýasy standartlara laýyk gelýär
Güýç täsirine garşylyk R 147 j kinetiki energiýa standartyna çenli täsir edýär
Tutuş birikme güýji ≧ 500N
Goltuk birikmesiniň berkligi ≧ 500N

Biziň tarapdarlarymyz

1. impactokary täsir güýji.
2. Düzülip bilinýän “Velcro” kemeri bilen plastik tutawaç.
3. Galkan aç-açan we içinden jesetleri ulaltmazdan ýa-da peseltmezden görmek üçin aňsat bolmaly.
4. Bir guşak we bir plastmassa tutawaç berk we amatly bolmaly.
5. Gümürtik bölek, zarbany goramak we saklamak üçin galkan kemeri bilen tutawajyň arasynda.
6. Jemgyýetçilik howpsuzlygy ýa-da polisiýanyň galkanda çap edilmegi we talap hökmünde içerki çap nyşanyndan düzülmegi.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň