Ningbo Tianhong Security Technology Co., Ltd.

Nemes stili Riot kaskasy taktiki kaska polisiýa enjamlary howpsuzlyk gorag kaskasy

Gysga düşündiriş:

Howpsuzlygy goraýjy German kaskasy, esasan kelläni we ýüzi hüjümden ýa-da başga howplardan goramak üçin ulanylýan howpsuzlyk enjamlarydyr.
Bu kaska beden, bufer gatlagy, geýip bolýan enjam, visor, boýny goraýjy bolup, bedenden aňsatlyk bilen çykarylyp bilner.Kaskanyň ýapylmagyna, kakylmagyna, aralaşmagyna we arça çydamly, maska ​​bolsa duman, aşgazan, kakmak we täsirlere garşydyr.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Düşündiriş

1.Deri asma asma, çalt çykarylýan tok we birleşdiriji bilen;
2. Aýratynlyklary: berk we çydamly, täsirlere garşy, şoka garşy, pyçaga garşy we kesilen.
Asma ulgamynda kemer bar.Kelläniň kemeri we ýaňak kemeri bilen doly sazlanyp bilner.Howanyň aýlanyşyny sowuk saklamak üçin, ýokarky gaýyş bilen zarba siňdiriji köpügiň arasynda boşluk bar;
3.Güýçli material: PC / ABS (garyndy rezin);
4. Kaskanyň gabygy bir gezekde ýokary basyşly sanjymdyr.Gabyk daşarky gatylaşma prosesi bilen bejerilýär;
5. Önümiň agramy: 0.9kg Önümiň ululygy: L;
6. Aýratynlyklary: Esasan hyzmat işgärleriniň ýolbaşçylaryny goramak üçin ulanylýar.Howpsuzlyk, harby tälim, elektrik energiýasy, magdançylyk, jemgyýetçilik howpsuzlygy hukuk goraýjy edaralarynda we beýleki guramalarda giňden ulanylýar.

Nemes kaskasy (1)

Nemes kaskasy (2)

Nemes kaskasy (1)

Enjamyň güýji
Kaskadaky geýilýän çelekiň açylyş we ýapylmak funksiýasyny ulanmak amatly we ygtybarly.Boýnuň berkligini netijeli sazlap biler.Gaýyş 900N dartyş ýüküne çydap biler.Ekiş goşmak prosesinde ýyrtylmak, bölekleriň ýykylmagy we tok boşadylmagy ýaly hadysalar bolýar.Gaýyşyň uzynlygy 25 mm-den az ýa-da deň bolmaly.Çelek düşürilenden soň adaty ulanylmaly.Kaskanyň ýokarky asma ulgamy howa çalşygyny we aňsat sazlanmagy üpjün edip biler.

Çaknyşyk energiýa siňdiriş öndürijiligi
Bu nemes kaskasy 49J energiýasynyň täsirine çydap biler.Gabyk döwülmeýär.

Giriş garşylygy
Bu nemes kaskasy, 88.2J energiýasynyň deşilmegine çydap biler.

Ameangyn öçürijiniň öndürijiligi
Kaskanyň gabygynyň daşky ýüzüniň üznüksiz ýanýan wagty 10-dan az ýa-da deň bolmaly.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň