Ningbo Tianhong Security Technology Co., Ltd.

Sorag-jogap

1-nji sorag: Öndüriji?

A1: Hawa, 20 ýyldan gowrak öndüriji
Galkan / kaska

2-nji sorag: Mysal üçin salgylanma alyp bilerismi?

A2: Elimizde birmeňzeş ýa-da şuňa meňzeş nusgalar bar bolsa, gözden geçirmek üçin nusgalary ibereris.Täze müşderi üçin nusga (önümiň bahasyna bagly) we gyssagly töleg tölemeli bolup bilersiňiz. Sargyt bize bereniňizde, size pul bereris.Biziň talap edişimiz ýaly nusga ýasamagymyzy isleseňiz, asyl nusgasyny we nusga alma tölegini bize iberip bilersiňiz, köp mukdarda önüm sargyt edeniňizde, bu tölegi size gaýtaryp bereris.

3-nji sorag: Bahasy ýerliklimi ýa-da bäsdeşlik?

A3: Çeşme fabrigi we önümçilige materialdan gözegçilik edýän 20 ýyla golaý wagt bäri bu söwdada.Şonuň üçin elmydama has gowy baha bilen hilini kepillendirip bileris

4-nji sorag: MOQ-yňyz nähili?

A4: Meňzeş birine meňzeş bolsa, MOQ ýok, ýok bolsa, önümiň kynlygyny göreris we MOQ çözeris.

5-nji sorag: QC ulgamyňyz barmy?

A5: Hawa, şeýle edýäris, gaplamazdan ozal 5 gezek ýuwaş we içki gözden geçirýäris.

6-njy sorag: Satuwdan soňky hyzmatlaryňyz nähili?

A6: Harytlary gowşurylandan soň 30 günüň içinde üýtgetmegi kabul edýäris, eger tarapymyz hil meselesini döreden bolsa.

7-nji sorag: Sargytdan öň hilini nädip tassyklamaly?

A7: barlamak üçin elýeterli nusgany size iberip bileris.Ora-da nusgalaryňyzy bize iberseňiz, sargyt etmezden ozal tassyklamagyňyz üçin hasap nusgasyny taýýarlarys.

8-nji sorag: OEM buýrugy kabul edildi?

A8: Hawa, OEM we ODM sargytlarynyň doly tejribesi bar.