Ningbo Tianhong Security Technology Co., Ltd.

ABS polisiýa howpsuzlygy Harby stil gorag akyl çarçuwasy, gozgalaňlara garşy kaska

Gysga düşündiriş:

Gozgalaňy dolandyrmak kaskasy, esasan kelläni we ýüzi hüjümden ýa-da beýleki howplardan goramak üçin ulanylýan howpsuzlyk enjamlarydyr.

Bu kaska beden, bufer gatlagy, geýip bolýan enjam, visor, boýny goraýjy bolup, bedenden aňsatlyk bilen çykarylyp bilner.Kaskanyň ýapylmagyna, kakylmagyna, aralaşmagyna we arça çydamly, maska ​​bolsa duman, aşgazan, kakmak we täsirlere garşydyr.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Haryt jikme-jigi

Gozgalaňy dolandyrmak kaskasy, esasan kelläni we ýüzi hüjümden ýa-da beýleki howplardan goramak üçin ulanylýan howpsuzlyk enjamlarydyr.
Bu kaska beden, bufer gatlagy, geýip bolýan enjam, visor, boýny goraýjy bolup, bedenden aňsatlyk bilen çykarylyp bilner.Kaskanyň ýapylmagyna, kakylmagyna, aralaşmagyna we arça çydamly, maska ​​bolsa duman, aşgazan, kakmak we täsirlere garşydyr.
Model:FBK-L-ASTC01
Gabyk:Täsirlere, ýangyna, UV ýagtylygyna çydamly ABS materialdan ýasalan.we işjeň goranyş hereketleri üçin ýeterlik derejede güýçli we daş, agaç we metal taýak, çüýşeler, kislota, metal toplar we ş.m.
Myhman:3.0 mm galyňlykda 100% täsire çydamly polikarbonat materialyndan ýasaldy
Kelläniň aýlawy: 580 ~ 600mm L görnüşli
Agramy:1.5kg
Standart:GA 294-2012 Hytaý polisiýa standarty

1

5

3

6 7

Wariant

Görkezijiniň galyňlygy: 2.0mm-den 4.0mm
Maska saklaýjyny ýygnaň
Reňki: Ak / goýy gök / gara / ýaşyl / kamuflaage

Parametrler

Boýnuň goragçysy: ýumşak PU materialdan ýasalan, gabyk bilen aýrylýan, ygtybarly baglanyşyk.
Syzdyrmaga garşy öndürijilik: ýapyk görnüşden soň, suwuklygyň kaskanyň içine girmeginiň öňüni alyp biler.
Täsirlere garşy gorag öndürijiligi: visor 4. 9J kinetik energiýanyň täsirine çydap biler.
Täsiriň öndürijiligi: visor gurşun okuna (agramy: 1g) 150m / s tizlik bilen täsir edip biler.
Çaknyşyk energiýa öndürijiligi: gabyk 49J energiýasynyň täsirine çydap biler.
Girişe garşylyk görkezijisi: gabyk 88. 2J energiýa deşilmegine çydap biler.
Ameangyn saklaýjy häsiýetleri: gabygyň üstündäki ýanma wagty 10-dan az ýa-da deň bolmaly.
Daşky gurşawyň temperatura synagy: -20 ℃ ~ + 55 ℃
Gaplamak: bir kartonda 10 sany

Astaryň 3 görnüşi özleşdirilip bilner

Ghfd
01. Düzülip bilinýän togtadyş ulgamy
Kelläniň ýokarsyny örtýän 3D mesh, uzak wagtlap geýmäge laýyk der siňdiriş reýtingine amatly

jhgfuyt
02. Köpük goýmak
Köpük padding, ulanyjylar üçin iň ýokary goragy we rahatlygy üpjün edýän iň ýokary derejeli gorag enjamydyr

abs (4)
03. Içerki aýrylýan we ýuwulýan
Highokary dykyzlykly EPS materialy, kaskanyň içki gatlaklarynyň bufer materialy hökmünde ulanylýar, bu täsir güýjüni netijeli azaldyp we kelläni gorap biler.

Visor özleşdirilip bilner

Üç görüjiniň galyňlygy bar: 2.3mm, 3.0mm, 4,5mm.
Obýektivde dyrma garşy we duman garşy ajaýyp funksiýalar bar.

Kaska görmek üçin 3 wariant hödürleýäris


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň