Ningbo Tianhong Security Technology Co., Ltd.

“FAST VAS Shroud AF Mich Helmet” alýumin zynjyr bazasy

Gysga düşündiriş:

VAS kepeni, häzirki zaman taktiki kaskalarynda köplenç duş gelýän modully gurnama ulgamy.Çyra, kamera we NVG ýaly dürli esbaplary birikdirmegiň çalt we aňsat usulyny hödürleýär.SF VAS kepen dagy NVG bu kellä gabat gelmek we NVG birikdirmek üçin durnukly platforma üpjün etmek üçin ýörite döredildi.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

SF VAS Keçeli NVG dagynyň esasy aýratynlyklary

Ygtybarly goşundy: Gurnama, NVG-ni kaska ygtybarly birikdirmek üçin niýetlenendir, hatda berk hereketler ýa-da ýokary güýçli amallar wagtynda hem ýerinde galmagyny üpjün edýär.
Düzülip bilinýän ýerleşiş: Ulanyjy NVG üçin iň amatly we amatly görmek burçuny tapmaga mümkinçilik berýän sazlanylýan ýerleşiş opsiýalaryny hödürleýär.
Çydamly gurluşyk: Gurluşyk daşky gurşawyň berk şertlerine we gödek işlemegine garşy durmak üçin ygtybarly materiallardan ýasalýar.Köplenç ýokary güýçli alýumin ýa-da polimer materiallaryndan gurulýar.
Çalt goýberiş mehanizmi: SF VAS kepenli NVG-leriň köpüsi çalt çykarylýan mehanizmi döredýär, bu operatorlara zerur bolanda NVG-ni dakmakdan aňsatlyk bilen birikdirmäge ýa-da aýyrmaga mümkinçilik berýär.

çalt (1)

çalt (2)

Modully “Bungee Shroud” (MBS), iň ýeňil agramly gijeki görüş kepenidir.
Bir galypdan ýasalan daşky jaýdan we şol bir ýaprakly platformanyň içinde dürli gurnama çözgütleri bilen üpjün etmek üçin çalşyp boljak işlenip çykarylýan goşmaçadan ybarat.
“Ops-Core MBS” toplumlaýyn NVG bungee bolup, garnituralara päsgel bermek ähtimallygy az.
“Ops-Core MBS” has gysga bunge ulanýar, bu bolsa gysga howp döredip bilmez we NVG-leri durnuklaşdyrmak üçin pes derejeli wariant döreder.
NVG duralgalarynyň köpüsi bilen ähliumumy utgaşyklyk üçin döredilen “Ops-Core Shrouds”, NVG-ler, wideo kameralar, yşyklandyryjylar we beýleki komponentler üçin kaskanyň öň tarapynda ygtybarly goşundy üpjün edýär.Goşmaça güýç üçin köp sanly nokatlary üpjün edýän ýeňil skelet kellesini saýlaň;has aňsat gurnamak üçin skelet bir deşik kellesi;ýa-da ozal berlen kaskalar bilen yzygiderliligi saklamak üçin az goşundylary we birneme ýokary agramy bolan asyl Ops-Core kysymly VAS.Iki stil kelleleri hem doly integrirlenen ýüzi goramak üçin birnäçe wariant hödürlemek üçin ballistik görüjiler bilen gabat gelýär.

çalt (3)

çalt (4)

çalt (5)

çalt (6)


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň