Ningbo Tianhong Security Technology Co., Ltd.

Wendi örtügi Elastik bentler Gijeki görüş äýnekleri Pikatinny gapdal demir ýoly

Gysga düşündiriş:

Team Wendy ballistik kaska aksesuarlary, ýörite operasiýa kaskasynda garaşýan ýokary tizlikli, pes süýrüji aýratynlyklaryň hemmesine eýedir, aksesuar gurnama relsleri, gijeki görüş montajy we velkro.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önümiň beýany

Team Wendy ballistik kaska aksesuarlary, ýörite operasiýa kaskasynda garaşýan ýokary tizlikli, pes süýrüji aýratynlyklaryň hemmesine eýedir, aksesuar gurnama relsleri, gijeki görüş montajy we velkro.

Wendi kaskasyny asmak ulgamy, esasanam harby we hukuk goraýjy edaralaryň işgärleri tarapyndan ulanylýan kaskalar üçin döredilen ýokary derejede ösen we innowasiýa asma ulgamy.

Ulgam, eşik üçin iň ýokary goragy üpjün edip, güýçlendirilen rahatlygy, durnuklylygy we täsire garşylygy üpjün etmek üçin döredildi.Kaskany ygtybarly saklaýan, şol bir wagtyň özünde her bir ulanyjy üçin özleşdirilen sazlamaga mümkinçilik berýän sazlanyp bilinýän gaýyşlardan we padlerden ybarat.

Wendi kaskasyny asmak ulgamynyň esasy aýratynlyklaryndan biri, täsir energiýasyny netijeli siňdirmek we paýlamak, kelläniň we boýnuň şikeslenmegini azaltmakdyr.Asma ulgamy titremäniň, sarsgynlaryň we duýdansyz hereketleriň täsirini azaltmak üçin niýetlenendir, ýokary güýçli ýagdaýlarda geýeniň durnuklylygyny we gözegçiligini ýokarlandyrýar.

wendy (1)

wendy (2)

Gorag aýratynlyklaryndan başga-da, Wendi kaskasyny asmak ulgamy kämilleşdirilen howa çalşygyny we howa akymyny hödürleýär, uzak wagtlap ulanylanda-da geýeniň sowuk we rahat bolmagyna kömek edýär.Ulgam, adatça ýeňil materiallardan ýasalýar, kaska gereksiz agram ýa-da köp mukdarda goşmazlygy üpjün edýär.

Wendi kaskasy gaýyş ýassygy, Wendi kaskasyny asmak ulgamynyň aýratyn bir bölegi.Tuwulga gaýyşlarynyň rahatlygyny we laýyklygyny ýokarlandyrmak üçin niýetlenendir.

Ushassyk ýassygy, adatça kaska gaýyşlary bilen geýýän adamyň kellesiniň arasynda ýassyk gatlagy üpjün edýän ýumşak we çydamly materiallardan ýasalýar.Kaskany uzak wagtlap ulanmakdan ýüze çykyp biljek basyş nokatlaryny, gahar-gazaby we oňaýsyzlygy azaltmaga kömek edýär.

Wendi kaskasy gaýyş ýassygy, adatça çalt we amatly sazlamaga mümkinçilik berýän kaska gaýyşlaryndan aňsat birikdirilip we aýrylmak üçin döredildi.Goşmaça derejedäki padding we goldawy üpjün edýär, geýýän adam üçin gümürtik we ygtybarly laýyklygy üpjün edýär.

Bu ýassyk ýassygy, harby işgärler, hukuk goraýjy edaralaryň işgärleri ýa-da sport höwesjeňleri ýaly uzak wagtlap kaska geýýän adamlar üçin aýratyn peýdalydyr.Gaýyşlara yzygiderli sürtülme we basyş sebäpli ýüze çykyp bilýän çaýkanmagyň, agyrynyň we oňaýsyzlygyň öňüni almaga kömek edýär.

"Wendi ballistik kaska gollanma demir ýoly", ballistik kaskalarynyň Team Wendy EXFIL setirinde köplenç duş gelýän aýratynlyk.

Bu kaskalarda ýol görkeziji demir ýol ulgamy, yşyklar, kameralar, görüjiler we aragatnaşyk enjamlary ýaly dürli esbaplar üçin ygtybarly we çeýe gurnama platformasyny üpjün edýär.Ulanyja kaska sazlamalaryny aýratyn zerurlyklaryna görä sazlamaga mümkinçilik berýär.
NVG kepbesi, adatça, ulanyjylara gijeki görüş enjamlaryny aňsatlyk bilen birikdirmäge we bölmäge mümkinçilik berýän çalt çykaryş mehanizmini özünde jemleýär.NVG-leri oturtmak üçin dürli çäreler we hereketler wagtynda ýerinde bolmagyny üpjün etmek üçin durnukly we ygtybarly platforma üpjün edýär.

wendy (3)

wendy (4)


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň