Ningbo Tianhong Security Technology Co., Ltd.

Custöriteleşdirilen CS açyk oýun, ulular üçin ygtybarly gorag çalt kaskasy

Gysga düşündiriş:

FAST okuw kaskasynyň jikme-jik tehniki parametrleri (deşikler bilen)


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önümiň parametri

ABS çalt okuw kaskasynyň spesifikasiýasy:
1. Toplumlaýyn harby stil “Head-Loc eňek”.
2. temperatureeňil, köp täsirli, üýtgäp bilýän EPP täsiri bilen howalandyrylan liner we temperatura, beýiklik ýa-da çyglylyk täsir etmeýän LDV ýapyk öýjükli rahatlyk köpügi.1/2 '' we 3/4 '' EPP padleri kaska bilen gelýär.
3. Çalyşýan deri öň, dyrnak we gapdal ýassyklar bilen “Occ-Dial” sazlanylýan sazlaýjy zolak, içerki ýokarky kellä geýilýän COMM nauşniklerini amatly sowgat bermäge we öçürmäge mümkinçilik berýär.
4. FAST-ARCs - 4 Positionerleşýän aksesuar demir ýol birikdirijileri: çyralar, kameralar, äýnekler, COMM-ler, mandibller we ş.m. ýaly çalt, ýöne ygtybarly don bermek ýa-da kellä geýilýän esbaplary düşürmek üçin çekilmedik nokatlar.
5. Çyralary, kameralary we NVG ýaýlary dakmak üçin öňdäki gurnama.
6. NVG durnuklylygy üçin bungees.
7. Yamalar we yşyklandyryjylar üçin “Velcro” aýlawy.
8. Gapdal demir ýol üçin “Pica” kiçijik adapteri we “Wing-Loc” adapterini we öňdäki “Ops Core” kaskalary üçin uniwersal adapteri öndürijiden sargyt edenimizde takmynan 12 hepde wagt talap edýär.Birini isleseňiz, bu kaskalaryň köpüsi eýýäm satylança, bizde "ätiýaçda" bolýança garaşmaň.Jaň edip, elýeterliligi barada soraň.

Marka: Ningbo Tianhong Kaskanyň ady: FAST Okuw kaskasy
Kaskanyň reňki: Tan, gara, goşun ýaşyl we ş.m. Jemi kaskanyň agramy: 720g (demir ýol guradylan balyk balygy bilen; material: PA; agramy: 750g)
Gabyk materialy: ABS (öz islegiňiz üçin PA materialy) Gabygyň agramy: 390g
Gabynyň galyňlygy: 4,5mm-5.0mm Garnituralaryň umumy agramy: 330g
Guradylan pişik materialy: ABS (Saýlawyňyz üçin PA materialy) Demir agramy: 63.5g (PA materialy: 78.5g)
Kaskanyň ululygy: 25,8 sm * 20.5 sm * 17.5 sm Baş aýlawy: 52 sm-60 sm

6 7 8 9

Önümiň öndürijiligi

Enjamyň güýji
Kaskanyň dakylýan toguny açmak we ýapmak funksiýasy amatly we ygtybarly bolmaly we danteliň berkligini netijeli sazlap biler.Gaýyş 900N dartyş ýüküne çydap biler.Ekiş goşmak bilen, dantel ýyrtylmaz, ýyrtylmaz, birleşdiriji bölek ýykylar we geýilýän tok boş bolmaz.Boýnuň uzalmagy 25 mm-den az ýa-da deň bolmaly.Çelek düşürilenden soň adaty ulanylmaly.Kaskanyň ýokarky asma ulgamy howa çalşygyny we aňsat sazlanmagy üpjün edip biler.

Çaknyşyk energiýa siňdiriş öndürijiligi
Çalt türgenleşik kaskalary, gabygyny döwmän 49J energiýasynyň täsirine çydap biler.

Çydamlylyk öndürijiligi
Çalt türgenleşik kaskalary, 88.2J energiýanyň deşilmegine çydap biler.

Ameangyn öçürijiniň öndürijiligi
Kaskanyň gabygynyň daşky ýüzüniň üznüksiz ýanýan wagty 10-dan az ýa-da deň bolmaly.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň