Ningbo Tianhong Security Technology Co., Ltd.

Çalt Pikatinny gapdal demir ýoly Nvg kelleli Welkro asma ulgamy

Gysga düşündiriş:

FAST ok geçirmeýän kaska esbaplary, işleýşini doldurmakda aýrylmaz rol oýnaýar.Diňe goşmaça gorag bermek bilen çäklenmän, geýýänleriň mümkinçiliklerini hem ösdürýärler.Harby operasiýalarda, açyk sportda ýa-da hukuk goraýjy edaralarda bolsun, FAST ok geçirmeýän kaska esbaplaryny saýlamak we birleşdirmek howpsuzlygy we iş netijeliligini ýokarlandyrmak üçin möhümdir.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

hgfds

Haryt maglumatlary

Gapdal demir ýol neýlon täze materialdan, ýokary güýç we berklikden, ýörite nurbatlar we hozlar poslama garşy bejergini polat elektroplatirlemekden, güýçli we çydamly we asma oýny ýokary, elastik çeňňek täze material lateks elastikden ýasalýar ýüp, çeňňek poslama garşy bejergiden polatdan ýasalýar, çeňňek we elastik ýüp Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň UL tarapyndan tassyklanan ýylylygy gysýan turbanyň ýylylygy gysýan gorag baglanyşygy bilen birleşdirilýär.

nvg (1)

nvg (2)

VAS kepen alýumin garyndy metal materialdan ýasalýar we ýörite nurbatlar we hozlar polat posuň öňüni almak bilen bejerilýär.

Içki pad 6 sany EPP köpükli polipropilenden ýokary hilli ýüň Velcro we ýat gubkasyndan ybarat.EPP pad ýokary berkligi we gowy ýumşaklygy bar we döwmek aňsat däl.Cottonat pagtasy, has oňaýly bolmagy üçin kelläniň görnüşine we haýal basyşyna görä deformasiýa bolup biler.
Içki pad 6 sany EPP köpükli polipropilenden ýokary hilli ýüň Velcro we ýat gubkasyndan ybarat.EPP pad ýokary berkligi we gowy ýumşaklygy bar we döwmek aňsat däl.Cottonat pagtasy, has oňaýly bolmagy üçin kelläniň görnüşine we haýal basyşyna görä deformasiýa bolup biler.

nvg (3)

nvg (4)

nvg (5)

Baş aýlawyň sazlaýjy kemeri güýçli dartyş güýji bolan poliamid materialdan, asylýan guşak ýokary hilli poliester web lentasyndan, sazlaýjy çelek poliamid materialdan, daşky nurbatlar we sazlaýjynyň içki metal bölekleri 304 poslamaýan polatdan ýasalan, öňdäki çelek uzak wagtlap ulanylandan soň oksidlenmez we poslamaz ýaly alýumin çaga tokundan ýasalýar we sazlaýjy düwme rezinden ýasalýar.Ajaýyp güýç we duýgy, eňek gaýyş berkidiji ýokary güýçli we oňat çeýeligi bolan poli formaldegid materialyndan ýasalýar, birnäçe gezek geýeniňizden soň döwmek aňsat däl.Deri eňek gaýyş ýokary hilli süetli deri bilen tikilýär, geýmek üçin amatly we çydamly.Asmanyň öň we yzky kontakt kellesi, gara şifrlenen mahmal super süýümli mata bilen 3 mm gara ýokary köpükli pagtadan tikildi.Çep we sag kontakt materiallary gara şifrlenen mahmal super süýümli matadan tikildi.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň