Ningbo Tianhong Security Technology Co., Ltd.

Howpsuzlyk kaskasy KevlarPE Ballistik söweş kaskasy Harby Miç ok geçmeýän kaska

Gysga düşündiriş:

MICH ok geçirmeýän kaskalary ýörite güýçler üçin niýetlenendir.Kaskanyň öňündäki ýaý, gijeki görüş äýneklerini oturtmak üçin, gapdal relsler taktiki yşyklandyryş enjamlary, wideo kameralar .etc, şahsyýetnama ýa-da beýleki bellikler gabykda velkros bilen birikdirilip bilner.Dwigatel ulgamy, suw geçirmeýän ýadyň köpügini kabul edýän, ajaýyp dürli kelle ululyklaryna, has amatly we durnukly bolup bilýän ýedi sany modully padden ybaratdyr .Bu eşik kaskanyň içine birnäçe velkros bilen berkidilen we dört nokatly eňek kemeri bilen berkidilen.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Düşündiriş

MICH (Modular Integrated Communication Helmet) kaskasy, harby bölümleriň hemmesi üçin esasy gorag söweş kaskasydyr.

pes derejeli / suw geçirmeýän / şoka çydamly / ýokary temperatura çydamly öndürijilik we ş.m. aýratynlyklary bolan iň häzirki zaman SPUA örtügi we ýalpyldawuk matadan ýasalan ...

Güýçli amallar wagtynda has durnukly we ygtybarly, aýrylýan we çydamly köpük bilen örtülen 4 bal saklamak ulgamy.Şeýle hem gowy howa çalşygy we dem alyş ukyby sebäpli geýýänleri has amatly edýär.

Ösen sazlanylýan asma ulgamy, çalt çykarylýan tokly we dem alýan çip käsesi bilen çydamly Naýlon gaýyş / berkitme.Güýçli taktiki gapdal relsler (ARC) we gijeki görüş enjamlary, äýnek, kamera, aragatnaşyk nauşnikleri, el çyrasy we ş.m. ýaly käbir taktiki esbaplar bilen gabat gelýän elastik zolak bilen örtülen.

NIJ-STD -0106.01 IIIA (Üýtgedilen) we STANAG2920 derejesine laýyk geliň, 9 metr Para FMJ we .44Mag 5 metrden atylan, ýokary tizlikli şrapnelden ajaýyp bölek goragy.Kaskanyň ballistik materialy, apx aýratynlygy bolan Kevlar dokalan / UHMW-PE matadan ýasalýar.650m / s-den 680m / s-a çenli ýokary V50 bahasy (MIL-STD-662F) we ajaýyp ballistik görkezijisi.

6

Aýratynlyklary

· Material: Aramid (Kewlar) / UHMWPE
· Gorag öndürijiligi: NIJ IIIA
· Pes agramly ýokary ballistik öndürijilik
· Iň soňky çeýeligi üçin gapdal demirýol we gijeki görüş äýnegi
· Iň oňat enjamlar ulgamy, ajaýyp howa çalşygy üçin kelläniň we kaskanyň arasyndaky boşluk bilen rahatlygy, deňagramlylygy we stres ýadawlygyny ýokarlandyrýar.Uly düzediş
· Içki eşikleriň ergonomiki dizaýny iň oňat rahatlygy we kelläniň köpüsine laýyk gelýär
Ölçegleri: Ownuk - 54-56 sm Orta - 56-58 sm Uly - 58-60 sm
· Iň oňat köpçülikleýin paýlanyş, kelläniň hereketi wagtynda yza galmagy azaldýar.
· Çylşyrymly, çydamly we ygtybarly
· Trawmany goramak üçin täç pad
· Ösen boýag, açyk täsirlerden garşylygy üpjün edýär we himiki serişdelere täsir edenden soň hapalanmakdan goraýar
· Magnit däl, poslamaýan metal bölekleri
· Temperaturanyň aşa ýokary, alaw, suw we çyglylyga garşy, ultramelewşe (UV) - Diňe ARAMID MATERIAL
· Kammo nagşyny goşmak bilen dürli reňk wariantlarynda bar

Ölçegi M# L# XL #
Gabyk galyňlygy (mm) 7.2 ± 0,2 7.2 ± 0,2 7.2 ± 0,2
Içki gabygyň ölçegi
(Uzynlygy * Ini * Boýy mm)
242 * 219 * 164 251 * 226 * 168 268 * 242 * 175
Gorag meýdany (m2) 0.111 0.119 0.131
Aýlaw (mm) 540-580 570-600 600-640
Agramy (kg) 1,3 ± 0.05 1.45 ± 0.05 1.5 ± 0.05

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň