Ningbo Tianhong Security Technology Co., Ltd.

Kauçuk egilmek bilen Malaýziýa polisiýa gozgalaňyna gözegçilik galkany

Gysga düşündiriş:

Malaýziýada raýat bidüzgünçilikleri wagtynda parahatçylygy we tertibi goramak üçin hukuk goraýjy edaralar tarapyndan ulanylýan bidüzgünçiliklere garşy galkanlaryň bir topary bar.Malaýziýada köplenç ulanylýan bidüzgünçiliklere garşy galkanlara göz aýlalyň: Polikarbonat Riot Galkanlary: Bu galkanlar çydamly we täsire çydamly materialdan polikarbonatdan ýasalýar.Olar aç-açan bolup, ofiser üçin görünmäge mümkinçilik berýär we zyňylan zatlardan we fiziki hüjümlerden goraýar.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Düşündiriş

Malaýziýada raýat bidüzgünçilikleri wagtynda parahatçylygy we tertibi goramak üçin hukuk goraýjy edaralar tarapyndan ulanylýan bidüzgünçiliklere garşy galkanlaryň bir topary bar.Malaýziýada köplenç ulanylýan bidüzgünçiliklere garşy galkanlara göz aýlalyň: Polikarbonat Riot Galkanlary: Bu galkanlar çydamly we täsire çydamly materialdan polikarbonatdan ýasalýar.Olar aç-açan bolup, ofiser üçin görünmäge mümkinçilik berýär we zyňylan zatlardan we fiziki hüjümlerden goraýar.Dokary dykyzlykly polietilen (HDPE) Riot galkanlary: Malaýziýada ýokary dykyzlykly polietilenden ýasalan gozgalaň galkanlary hem ulanylýar.HDPE täsirlerden we çişmelerden goramagy teklip edýän gaty we ýeňil materialdyr.Düzülip bilinýän tutawaç galkanlary: Malaýziýadaky käbir bidüzgünçiliklere garşy galkanlarda sazlap bolýan tutawaçlar bar.Işgärler tutawajyň beýikligini öz isleglerine görä sazlap bilerler, amallar wagtynda amatly saklanmagy üpjün edip bilerler.Bu galkanlar köplenç goşmaça berklik üçin berkidilen gyralary bolýar.Doly beden gozgalaň galkanlary: Käbir ýagdaýlarda hukuk goraýjy edaralar tutuş bedeni hemmetaraplaýyn goramak üçin doly beden gozgalaň galkanlaryny ulanyp bilerler.Bu galkanlar aşaky bölekleri hem goşmak bilen bedeniň öň tarapyny gurşap alýar we bidüzgünçilikler ýa-da demonstrasiýalar wagtynda ýüze çykýan dürli howplara garşy durmak üçin niýetlenendir.
Material: Polikarbonat
Ölçegi: 1170mm * 540mm
Görkezijiniň galyňlygy: 4mm
Lightagtylyk geçirijisi: ≥ 80%
Agramy: 4KG töweregi
· Plastmassa siňdiriş galyplary, has berklik.
· Galkan güýçli zarbalara çydap biler.
Çydamlylyk öndürijiligi: 147 J kinetiki energiýa deşigi standartlara laýyk gelýär
Täsir güýjüne garşylyk: 147 J kinetiki energiýa standartyna çenli täsir edýär.

2

3

1

Malaýziýanyň “Styled Anti Riot” galkanynyň (AS014) aýratyn maglumatlary

1. Galkanyň burulmagy mümkin bolsa, goluň çalt kesilmegi üçin kemeri döwüň
2. Material: Gara neýlon web w / V.
3. Ölçegleri: + 10% çydamlylyk.Neýlon web: galyňlygy 2,5 mm, ini 3,2 sm Welkro lentasy: ini 3,2 sm, uzynlygy 12 sm
4. Bilekleri goramak üçin rezin köpük siňdiriji
5. Tutga: gaty rezin, gaty plastmassa ýa-da has gowy material bilen örtülen gaty guýma alýumin
6. "PULIS" MARKING bilen.(a.) Reňki: Ak / Gyzyl fon.(b.) Ölçegi: 2,0 sm x 6,5 sm x 11.5
7.Galkanyň ýokarky gyrasy gaty rezin örtükli U şekilli polat galyp bilen berkidilýär Ölçegi: 1,3 sm galyňlygy x 68,6 sm (+ -10mm çydamlylyk)
8. Çydamlylyk (täsir) synagy:
i.Orta gurlan adam tarapyndan zyňylan 6.0 metr aralykda azyndan 750 gram beton galyndylarynyň azyndan 5 gezek täsirine garşy durup biler
ii.Aýrylan / nurbat bölegine täsir edeninde galkanyň ýüzüniň haýsydyr bir böleginde ýarylma we deformasiýa alamatlaryny görkezmez.
iii.Orta gurlan adamyň urmagy bilen täsirine garşy durup biler

6


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň