Ningbo Tianhong Security Technology Co., Ltd.

Polisiýanyň harby enjamlary Riot garşy gozgalaň polisiýa gozgalaňy polisiýa enjamlary üçin gozgalaň enjamlary

Gysga düşündiriş:

Pitne garşy sowut kostýumlary, bidüzgünçilige garşy kostýumlar we sowut kostýumlary hem diýilýär.Bulaşyklyga gözegçilik etmekde, uly bidüzgünçilikleri basyp ýatyrmakda we beýleki ugurlarda giňden ulanylýar.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

TH-105 Riot ýarag kostýumynyň parametri

Pitne garşy sowut kostýumlary, bidüzgünçilige garşy kostýumlar we sowut kostýumlary hem diýilýär.Bulaşyklyga gözegçilik etmekde, uly bidüzgünçilikleri basyp ýatyrmakda we beýleki ugurlarda giňden ulanylýar.

1. TH-105 gozgalaň kostýumymyz ýörite zäherli we ýangyn saklaýan materiallardan ýasaldy.Howa çalşygy ulgamyny gurmak üçin ösen bufer tehnologiýasyny ulanýarys.Onuň umumy agramy 8.0kg.
2. TH-105 gozgalaň kostýumy aşakdaky aýratynlyklara eýedir: geýmek üçin amatly we amatly, çeýe aýlanma, ajaýyp görnüş, baglanyşyk gurluşynyň laýyk dizaýny.Ony 2 minutda arassa geýip bolýar.Köp tehniki görkezijiler üçin adaty bidüzgünçilik kostýumyndan ep-esli gowudyr.
3. TH-105 gozgalaň kostýumynyň pyçak garşylygy: adaty synag pyçaklary öň döş, arka we garyn, 20J kinetiki energiýa, dik aralaşmak üçin ulanylýar, pyçagyň ujy gorag gatlagyna girmeýär.
4. TH-105 gozgalaň kostýumynyň ýokary we pes temperatura täsirine garşylyk: gozgalaň kostýumynyň gaty gorag gatlagyny + 55 ℃ + -2 ℃ we pes temperatura -20 ℃ + bilen ýokary temperaturanyň hemişelik temperatura gutusyna salyň. 2 4 4 sagatlap.Soň bolsa täsir synagynda degişli bölekler zaýalanmaýar.
5. TH-105 gozgalaň kostýumynyň gorag gatlagynyň ýangyn saklaýjy öndürijiligi we täsirli gorag meýdançasy: barlanan zatlaryň gözleg netijeleri GA420-2003 gozgalaň kostýumynyň degişli düzgünlerine laýyk gelýär.

5

4

2

ujgfjgh

TH-105 Riot ýarag kostýumynyň funksional aýratynlyklary

(1) TH-105 gozgalaňa garşy sowut kostýumynyň daşky materialy ýokary güýçli örtükli matalardan we ýörite plastmassadan ýasalýar.Ekologiýa taýdan arassa we zäherli däl.Bu bedenimiz üçin tebigy taýdan zyýanly däldir.
. (100 J), ýangynyň yza galmagy we ş.m. Jemgyýet howpsuzlygy pudagy GA420-2003 standartlaryna ýetdi.
.Şol bir wagtyň özünde öň döşüne we oňurgaly garawullara çelekler gurýarys.Şonuň üçin polisiýa işgärleri üçin hajathana gitmek amatly we amaly.
(4) TH-105 gozgalaň sowut kostýumynda has ýokary material ulanýarys.Agramy bolsa ýeňil.Onuň umumy agramy 8.0 kg, adaty önümlerden has ýeňil.
(5) TH-105 gozgalaňa garşy sowut kostýumlarynyň öň döşi, arkasy, budlary, göleleri, gollary we beýleki bölekleri şemalladylýan asma ulgamlary bilen enjamlaşdyrylandyr.
(6) TH-105 gozgalaňa garşy sowut kostýumy özboluşly dizaýnyna eýe.Aýrylyp bilinýän pyçakdan goraýan ýadrolar degişlilikde öň we arka goýulýar.Specialörite işleri ýerine ýetireniňizde, ok geçirmeýän ýadro islän wagtyňyz gurnalyp bilner.
7
(8) TH-105 bidüzgünçilige garşy sowut kostýumynyň daşky gapagy arka we goşa görnüşli we köp funksiýaly jübü bilen bezelendir.Şonuň üçin hakyky söweşde güýçli.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

    BaglanyşyklyÖNÜMLER