Ningbo Tianhong Security Technology Co., Ltd.

Ok geçirmeýän plitalar üçin keramiki ulanmak

Most Iň köp ulanylýan ok geçirmeýän keramiki material

21-nji asyrdan bäri ok geçirmeýän keramika çalt ösdi we alýumin keramika (Al₂O₃), kremniy karbid keramikasy (SiC), alýumin, kremniy karbid, bor karbidi, kremniý nitrid, titanium borid we ş.m. ýaly köp görnüş bar. iň köp ulanylýan bor karbid keramikasy (B4C).

Alýumin keramikasy iň ýokary dykyzlyga eýe, ýöne gatylygy birneme pes, gaýtadan işlemegiň bosagasy pes, bahasy pes, arassalygyna görä 85/90/95/99 alýumin keramikasyna bölünýär, degişli gatylyk we baha hem ýokarlanýar öz gezeginde.

Materiallar Dykyzlygy / (kg * m²) Elastik modul /

(GN * m²)

HV Uçurymyň bahasyna deň
Bor karbid 2500 400 30000 X 10
Alýumin oksidi 3800 340 15000 1
Titan diborid 4500 570 33000 X10
Silikon karbid 3200 370 27000 X5
Okislenme örtügi 2800 415 12000 X10
BC / SiC 2600 340 27500 X7
Aýna keramika 2500 100 6000 1
Silikon nitrid 3200 310 17000 X5

Dürli ok geçirmeýän keramikanyň häsiýetlerini deňeşdirmek

Silikon karbid keramiki dykyzlygy birneme pes, ýokary gatylygy, tygşytly gurluş keramikasy, şonuň üçin Hytaýda iň köp ulanylýan ok geçirmeýän keramika.

Bor karbid keramikasy bu keramikanyň arasynda iň pes dykyzlygy we iň ýokary berkligi bar, ýöne şol bir wagtyň özünde gaýtadan işlemek tehnologiýasyna bolan talaplary hem gaty ýokary, ýokary temperatura we ýokary basyşly sintez talap edýär, şonuň üçin bu üç keramikanyň arasynda çykdajy hem iň ýokary.

asvsfb (1)

Has köp ýaýran ok geçirmeýän keramiki materiallar bilen deňeşdirilende, alýumin ok geçirmeýän keramika iň arzan, ýöne ok geçirmeýän öndürijilik kremniy karbidinden we bor karbidinden has pes, şonuň üçin kremniý karbidinde we bor karbid ok geçmeýän häzirki içerki önümçilik birlikleri. alýumin keramika seýrekdir.Şeýle-de bolsa, ýagtylyk funksiýalary bilen aç-açan materiallar hökmünde giňden ulanylýan we aýry-aýry esgerleriň ok geçmeýän maskalary, raketa kesgitlemesi Windows, ulag gözegçiligi Windows we suwasty gämi periskoplary ýaly harby enjamlarda ulanylýan aç-açan keramikany taýýarlamak üçin ýekeje kristal alýumin ulanylyp bilner.

- Iň meşhur ok geçirmeýän keramiki materiallardan

Silikon karbid ok geçirmeýän keramika

Silikon karbid kowalent baglanyşygy gaty güýçli we ýokary temperaturada henizem ýokary berk baglanyşykda.Bu gurluş aýratynlygy kremniy karbid keramikasyna ajaýyp güýç, ýokary gatylyk, aşaga garşylyk, poslama garşylyk, ýokary ýylylyk geçirijiligi, gowy termiki zarba garşylygy we beýleki häsiýetleri berýär.Şol bir wagtyň özünde, kremniy karbid keramiki bahasy ortaça, tygşytly, iň ýokary öndürijilikli sowut gorag materiallaryndan biridir.

Silikon karbid keramikasy ýaraglary goramak pudagynda giň ösüş meýdanyna eýedir we aýratyn enjamlar we ýörite ulaglar babatynda ulanylyşy dürli-dürli bolýar.Gorag sowut materialy hökmünde ulanylanda, çykdajylary we ýörite ulanylyş ýagdaýlaryny we beýleki faktorlary göz öňünde tutup, adatça keramiki panelleriň we keramiki birleşdirilen maksat plastinkasyna birleşdirilen arka tekizligiň, dartyş stresleri sebäpli keramikanyň şowsuzlygyny ýeňip geçmek we Çeňňegiň aralaşmagynyň diňe bir ýaragyň ähli ýaragyna zeper ýetirmezden döwülmegini üpjün etmek.

asvsfb (2)

Bor karbid ok geçirmeýän keramika

Bor karbidi göwher we kub bor nitrit superhard materialyndan soň belli materiallaryň gatylygy, 3000 kg / mm² çenli gatylygy;Dykyzlygy pes, bary-ýogy 2,52g / sm³, bu poladyň 1/3 bölegi;Eokary elastik modul, 450GPa;Highokary eriş nokady, takmynan 2447 ℃;Malylylyk giňelme koeffisiýenti pes we ýylylyk geçirijiligi ýokary.Mundan başga-da, bor karbidi gowy himiki durnuklylyga, kislota we aşgar poslama garşylygy bar, otag temperaturasynda kislota we esas we organiki däl suwuklyklaryň köpüsi bilen reaksiýa bermeýär, diňe gidroflor kislotasy-kükürt kislotasynda, gidroflor kislotasy-azot kislotasy garylan suwuklygyň haýal poslamagy bolýar. ;Eredilen metallaryň köpüsi nemlendirmeýär, hereket etmeýär.Bor karbidi beýleki keramiki materiallarda ýok neýtronlary siňdirmek üçin hem gowy ukybyna eýedir.B4C, köp ulanylýan sowut keramikasynyň iň pes dykyzlygyna eýe bolup, ýokary çeýeligi modul bilen birleşdirip, harby ýaraglar we kosmos meýdanlaryndaky materiallar üçin gowy saýlanýar.B4C-iň esasy meselesi, gymmat bahaly (alýuminden takmynan 10 esse) we bir fazaly gorag ýaragy hökmünde giň ulanylmagyny çäklendirýän döwükdir.

asvsfb (3)

Bul Ok geçirmeýän keramikany taýýarlamak usuly.

Taýýarlyk tehnologiýasy Amal aýratynlyklary
Üstünlik
Gyzgyn metbugat sintezi Az süzgüçli temperatura we gysga arassalama wagty bilen inçe däneli we ýokary otnositel dykyzlygy we oňat mehaniki aýratynlyklary bolan keramika alyp bolýar.
Iň ýokary basyş sintezi Çalt, pes temperatura süzgüçine ýetiň, dykyzlyk derejesi ýokarlandy.
Gyzgyn izostatiki basyş Performanceokary öndürijilikli we çylşyrymly şekilli keramika pes süzgüçli temperatura, gysga wagtyň we erbet bedeniň birmeňzeş gysylmagy bilen taýýarlanyp bilner.
Mikrotolkun sinteriýasy Çalt dykyzlyk, nol gradient birmeňzeş ýyladyş, material gurluşyny gowulandyrmak, material öndürijiligini ýokarlandyrmak, ýokary netijelilik we energiýa tygşytlamak.
Plazma süzgüçleri Süzmek wagty gysga, süzgüç temperaturasy pes, keramiki öndürijilik gowy we ýokary energiýa sinterleýji gradient materialynyň dykyzlygy ýokary.
Plazma şöhlelerini eretmek usuly Poroşok çig mal doly eredilýär, poroşokyň bölejikleriniň ululygy bilen çäklendirilmeýär, pes eriş nokadynyň zerurlygy ýok we önümiň dykyz gurluşy bar.
Reaksiýa sinteriýasy Arassa ululykdaky önümçilik tehnologiýasy, ýönekeý proses, arzan bahaly, uly göwrümli, çylşyrymly şekilli bölekleri taýýarlap biler.
Basyşsyz sinter Önümiň ýokary temperatura öndürijiligi, ýönekeý süzgüç prosesi we arzan bahasy bar.Çylşyrymly we galyň uly bölekler üçin ulanylyp bilinýän, şeýle hem iri senagat önümçiligi üçin amatly köp emele getiriş usullary bar.
Suwuk fazanyň sintezi Pes temperatura, pes gözenek, inçe däne, ýokary dykyzlyk, ýokary güýç

 

Taýýarlyk tehnologiýasy Amal aýratynlyklary
Adaramazlyk
Gyzgyn metbugat sintezi Bu proses has çylşyrymly, galyndy materiallara we enjamlara talaplar ýokary, önümçilik netijeliligi pes, önümçilik bahasy ýokary we görnüşi diňe ýönekeý önümler bilen taýýarlanyp bilner.
Iň ýokary basyş sintezi Diňe ýönekeý şekilli, pes önümçilik, ýokary enjam maýa goýumlary, ýokary süzgüç şertleri we ýokary energiýa sarp edýän önümleri taýýarlap biler.Häzirki wagtda diňe gözleg tapgyrynda
Gyzgyn izostatiki basyş Enjamyň bahasy gaty ýokary we gaýtadan işlenmeli iş böleginiň göwrümi çäklidir
Mikrotolkun sinteriýasy Nazaryýet tehnologiýasy kämilleşdirilmelidir, enjamlar ýetmezçilik edýär we giňden ulanylmaýar
Plazma süzgüçleri Esasy teoriýany kämilleşdirmeli, proses çylşyrymly we senagatlaşdyrylmadyk çykdajy gaty ýokary.
Plazma şöhlelerini eretmek usuly Giňden ulanmak üçin ýokary enjam talaplary gazanylmady.
Reaksiýa sinteriýasy Galyndy kremniý ýokary temperaturaly mehaniki häsiýetleri, poslama garşylygy we materialyň okislenme garşylygyny peseldýär.
Basyşsyz sinter Süzgüç temperaturasy ýokary, belli bir gözenek bar, güýji birneme pes we 15% töweregi gysyş bar.
Suwuk fazanyň sintezi Deformasiýa, uly gysylma we ölçeg takyklygyny dolandyrmak kyn

 

Keramika

AL2O3.B4 C .SiC

AL2O3

AL2O3.B4 C .SiC

AL2O3

AL2O3.B4 C .SiC

AL2O3
B4 C .SiC

AL2O3.B4 C .SiC

.SiC

Ok geçirmeýän keramikany täzelemek

Silikon karbidiň we bor karbidiň ok geçmeýän potensialy gaty uly bolsa-da, döwük berkligi we bir fazaly keramikanyň pesligi meselesini ünsden düşürip bolmaz.Döwrebap ylym we tehnologiýanyň ösüşi, ok geçirmeýän keramikanyň işlemegi we tygşytlylygy üçin talaplary öňe sürdi: köp funksiýaly, ýokary öndürijilikli, ýeňil agramly, arzan bahaly we howpsuzlyk.Şonuň üçin soňky ýyllarda hünärmenler we alymlar köp komponentli keramiki ulgam kompozit, funksional gradient keramika, gatlakly gurluş dizaýny we ş.m. goşmak bilen mikro-sazlamak arkaly keramikanyň güýçlenmegine, ýeňil we tygşytly bolmagyna umyt baglaýarlar we şular ýaly ýaraglar ýeňil. agramy şu günki ýaraglar bilen deňeşdirilende, söweş bölümleriniň ykjam öndürijiligini has gowulaşdyryň.

Funksional derejeli keramika mikrokosmiki dizaýn arkaly maddy häsiýetleriň yzygiderli üýtgemegini görkezýär.Mysal üçin, titanium boridi we titanium metal we alýumin oksidi, kremniy karbid, bor karbidi, kremniý nitrid we metal alýumin we beýleki metal / keramiki birleşme ulgamlary, galyňlyk ýagdaýy boýunça gradiýentiň üýtgemegi, ýagny ýokary gatylygyň taýýarlygy ýokary berklikden ok geçirmeýän keramika geçmek.

Nanometr köp fazaly keramika matrisa keramikasyna goşulan submikron ýa-da nanometr dispersiýa bölejiklerinden durýar.SiC-Si3N4-Al2O3, B4C-SiC we ş.m. ýaly keramikanyň gatylygy, berkligi we berkligi belli bir gowulaşýar.Günbatar ýurtlarynyň maddy güýje we berklige ýetmek üçin onlarça nanometrlik däne ululygyndaky keramikany taýýarlamak üçin nano göwrümli poroşokyň süzülmesini öwrenýändigi we ok geçmeýän keramikanyň bu ugurda uly üstünlik gazanmagyna garaşylýar.

Jemleme

Bir fazaly keramika bolsun ýa-da köp fazaly keramika bolsun, iň oňat ok geçirmeýän keramiki materiallar ýa-da kremniý karbid bilen aýrylmaz, bor karbidi bu iki material.Esasanam bor karbid materiallary üçin, süzgüç tehnologiýasynyň ösmegi bilen, bor karbid keramikasynyň ajaýyp aýratynlyklary barha artýar we ok geçmeýän ugurda ulanylyşy hasam ösdüriler.


Iş wagty: 14-2023-nji dekabry