Ningbo Tianhong Security Technology Co., Ltd.

Dogry ok geçirmeýän kaskany nädip saýlamaly?

Ok geçirmeýän kaska ok geçirmeýär, diňe bölünmeginiň öňüni alyp biler, tüpeň oklary täsirli aralykda dürli harby ok geçmeýän kaskalara aňsatlyk bilen girip biler we bu iki göz.Şonuň üçin güýçli gorag ukyby bolan kaskany saýlamak gaty möhümdir.

1. Kaskanyň görnüşi

Ilki bilen, haýsy kaska görnüşli kaska gerekdigini kesgitlemeli, kaskanyň görnüşi kaskanyň gurluş görnüşine degişlidir we dürli kömekçi söweş enjamlaryna has laýyk gelmek ýa-da kursda geýeniň aýratyn zerurlyklaryny kanagatlandyrmak üçin dürli gurluşlar bar. söweş.Häzirki wagtda bazarda üç sany kaska görnüşi bar: PASGT, MICH we FAST.

2. Gorag ukyby

Däp bolşy ýaly, kaskalary diňe söweş meýdanyndaky uçýan daşlardan we metal böleklerden goramalydy.Şonuň üçin, kaskanyň gorag ukybynyň hiline baha bermek üçin, umuman, V50 bahasyny ulanýarys.V50 bahasy, massasy 1,1 gram bolan gipotenuz silindr görnüşli proýektiň, 50% bökmek ähtimallygyna ýetmek üçin kaskany belli bir aralykda dürli tizlikde atmak üçin ulanylýandygyny we atylan okuň ortaça tizliginiň V50 bahasydygyny aňladýar kaska.V50 näçe ýokary bolsa, kaskanyň ok geçirmeýän öndürijiligi şonça gowy.

3. Materiallar

Dürli materiallaryň kaskalary üçin zerur bolan daşky gurşaw şertleri, ulanmak we gorap saklamak işlerinde-de tapawutlanýar.Kaska saýlanymyzda we satyn alanymyzda bu hem esasy üns.Häzirki wagtda ok geçirmeýän kaskalary ýasamak üçin ulanylýan materiallar esasan PE, Kewlar we ok geçirmeýän polatdyr.

4. Taktiki ýol görkeziji demir ýol

Indi dürli ulanylyş zerurlyklaryna uýgunlaşmak üçin MICH, FAST kaskalary taktiki relsler bilen enjamlaşdyrylyp bilner.Taktiki gollanma gurlansoň, ulanyjylar zerurlyklaryna görä gijeki görüş, elçyrany, kamerany we beýleki enjamlary has amatly geýip bilerler, bu bolsa maglumat derejesini, dürli gurşawda söweşmek ukybyny we kiçi hyzmatdaşlaryň arasyndaky sowuk derejäni ep-esli ýokarlandyrýar. .
Ine, salgylanmak üçin iki sany täze kaska:

a

b

Kaskalarymyz hakda has giňişleýin bilmek isleseňiz biziň bilen habarlaşmagyňyzy haýyş edýäris.


Iş wagty: -20anwar-16-2024